Özkaya Tıp Merkezi Milli Müdafaa Caddesi No:16 Kızılay/Ankara
İnkılap Özkaya Tıp Merkezi İnkılap Sk. No:27 / Kızılay / Çankaya /Ankara

Son Güncelleme Tarihi : Şubat 17, 2023

 • Adı : Uz. Dr. Mahmut Yazıcı
 • Deneyim : 30+
 • Tıp Fakültesi : Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi
 • Uzmanlık :Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bölümü
 • Çalışma Alanları : Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları
 • Eposta : mahmutyazici@ozkayatipmerkezi.com

1990 yılında Çukurova Tıp Fakültesinden mezun olan Mahmut Yazıcı, Iğdır’da Sağlık Bakanlığı Verem Savaş Dispanserinde 1990 – 1991 yılları arasında kamu görevi yapmıştır.

Ardından Ankara’da bulunan sağlık ocaklarında Pratisyen Hekim olarak çalışmıştır. 1991 – 1995 yılları arasında Sağlık Bakanlığı Abidinpaşa Sağlık Grup Başkanlığına bağlı Türközü ve Köstence bölgelerinde çalışmıştır.

1995 – 1997 aralığında Bandırma’da HVKK 6. Ana Jet Üst Komutanlığında uçuş hekimliği yapmıştır. 1997 yılında, Ankara Etimesgut’ta 2 aylığına HVKK Hava Üst Komutanlığı’nda uçuş hekimi olarak görev almıştır.

1997 – 2001 yılları içinde Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde uzmanlığını almak üzere eğitimine devam etmiştir. 2001 – 2003 yılları arasında Ankara Etimesgutta bulunan 600 yataklı Hava Hastanesinde İç Hastalıkları uzmanı olarak çalışmıştır.

Daha sonra, 2003 – 2004 süresinde Ankara Bilkent FTR Merkez Komutanlığında İç Hastalıkları uzmanı olarak görev almıştır.

2004 – 2007 tarihleri arasında Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları bölümünde uzmanlığı için eğitim almıştır. 2007’de tez danışmanı Şinasi Erol Bolu ile “Genç Erkek Meme Büyümesine Tanısal Yaklaşım konulu tezini yayımlamıştır.

2007 – 2009 arasında uzmanlığını tamamladığı Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 2 yıl boyunca Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı olarak çalışmıştır.

Etimesgut Ankara’da bulunan 600 yataklı Asker Hastanesinde 4 yıl boyunca (2009 – 2013) Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı olarak görev almıştır.

Son olarak , 2013 – 2016 yılları içinde Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı olarak çalışmış ve kendi isteği üzerine emekli olmuştur.

2016 yılında Özkaya Tıp Merkezi kadrosuna katılmış olan Mahmut Yazıcı, Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı olarak ailemizin bir parçası olmaya devam etmektedir.

Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Polikistik Over Sendromlu Kadınlarda Deri Altı Yağ Dokusunda Artış ve Yağsız Kitle Artışının İnsülin Duyarlılığını Bozması
 • Hipoglisemi İçin Evde Şeker Ölçüm Cihazlarının Doğruluğu
 • Mahmut Yazıcı, Hipoglisemi İçin Evde Şeker Ölçüm Cihazlarının Doğruluğu adlı makaleyi, Alper Yusuf Sönmez, Gökhan Üçkaya, Abdullah Taşlıpınar, Serkan Tapan, Aydoğan Aydoğdu, Abdülkadir Muhittin Serdar ve Mustafa Kutlu ile 2010 yılında Diabetes Technology Therapeutics dergisinde yayınlamıştır.
 • Hipogonadizmde Visseral Adipozite İndeksi ve Trigliserit Yüksek Yoğunluklu Lipoprotein Kolesterol Oranı
 • Quintessence International
 • Gestasyonel Diyabetes Mellitus Patogenezinde Visfatinin Rolü
 • Konjenital Hipogonadizmde Endotel Disfonksiyonu, Insülin Direnci ve Inflamasyonu ve Testosteron Replasmanının Etkisi
 • Türkiye’de Cinsel Yolla Bulaşan, Enfeksiyon Riski Yüksek Olan Kişilerde Transfüzyonla Bulaşan Virüs Prevalansı
 • Genç Erkeklerde Meme Büyümesinin Değerlendirilmesi Ve Jinekomasti Ve Psödojinekomasti ile İlişkili Faktörler
 • Obez Hastalarda Cushing`XXS Sendromunun Taranması İçin 1 Mg Ve 2 Mg Gece Boyunca Deksametazon Supresyon Testlerinin Karşılaştırılması
 • Otoimmün Tiroiditli Hastalarda Kronik Ürtiker: Tiroid Bezi Iltihabının Şiddetinin Önemi
 • İdiyopatik Hipogonadotropik Hipogonadizm Hastalarında İnsan Koryonik Gonadotropinine Testosteron Tepkisinin Tahmini

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında (Proceedings) Basılan Bildiriler

 • Plasma Visfatin Concentrations in Gestational Diabetes Mellitus
 • Mahmut Yazıcı, Plasma Visfatin Concentrations in Gestational Diabetes Mellitus isimli özet bildirisini meslektaşları Engin Deniz Gök, Gökhan Üçkaya, Şinasi Erol Bolu, Taner Özgürtaş ve Mustafa Kutlu ile 2008 yılında Controversies to Consensus in Diabetes, Obesity and Hypertension adlı kongrede yayınlamıştır.
 • Klippel Trenaunay Syndrome A Rare Cause of Extremity Overgrowth
 • Endothelial Dysfunction, Insulin Resistance and Inflammation in Congenital Hypogonadism, and The Effect of Testosterone Replacement
 • Comparison of Gut Microbiota in Obese Diabetic and Healthy Control Individuals
 • The Role of Visceral Adiposity Index and TG HDL C levels in Predicting Endothelial Dysfunction Inflammation and Insulin Resistance in Hypogonadism
 • Genç Obezlerde Kan Viskozitesi ve Viskozitenin Diğer Kardiyovasküler Risk Faktörleriyle İlişkisi
 • Diyabetik Hastalarda Kan Viskozitesi ve Viskozitenin Kronik Komplikasyonlarla İlişkisi

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

 • Single döşe repaglinide has no acute effect on platelet aggregation in newly diagnosed type 2 diabetes mellitus patients.
 • Mahmut Yazıcı, meslektaşları, Deniz Engin Gök, Oral Nevruz, Mehmet Yokuşoğlu ile birlikte yazılan Single döşe repaglinide has no acute effect on platelet aggregation in newly diagnosed type 2 diabetes mellitus patients adlı bilimsel makale 2010 yılında The New Journal of Medicine yayınlamıştır.
 • Polikistik over sendromu olgularında artmış visseral adipozite indeksi inflamasyon, insülin direnci ve hiperandrojenite arasındaki ilişki.
 • Genç obezlerde kan viskozitesi ve viskozitenin plazma fibrinojen ve kolesterol düzeyi ile ilişkisi.
 • Research of Effect of Acne Vulgaris on The Basal Metabolic Rate.

Yazılan Ulusal ve Uluslararası Kitaplar veya Kitaplardaki Bölümler

 • New Horizons in Geriatric Medicine.
 • New Horizons in Geriatric Medicine adlı ingilizce bilimsel kitabı Mahmut Yazıcı meslektaşı Mehmet Refik Mas ile birlikte yazmıştır. 2013 yılında Nova Science Publishers tarafından basılmıştır.
 • Geriatri Pratiğinde Demans Sendromu
 • İç Hastalıkları.
 • Geriatri Pratiğinde İlaç Tedavisi.
 • Havacılık Tıbbı ve Uçucu Sağlığı.
 • İç Hastalıkları.

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler

 • Yeni tanı prediyabetik ve diyabetik olgularda insülin direnci ile karsinoembriyonik antijen arasındaki ilişki.
 • Abdullah Taşlıpınar, Şinasi Erol Bolu, Özge Küçükerdönmez, Çağatay Savaşhan, Mustafa Şahin, Levent Kebapçılar, İbrahim Aydın, Mustafa Kutlu ve Mahmut Yazıcı tarafından Yeni tanı prediyabetik ve diyabetik olgularda insülin direnci ile karsinoembriyonik antijen arasındaki ilişki bildirisi 2008 yılında 44. Ulusal Diyabet Kongresi yayınlamıştır.
 • Subklinik Hipotiroidili Hastalarda Anksiyete ve Depresyon Düzeylerinin Karşılaştırılması.
 • Geriatrik Olgularda Kognitif gerilemenin Nedeni İnsülin Rezistası mı?
 • Hipogonadotropik hipogonadizm hastalarında HCG testi süresince inhibin b ile testosteron degisikligi arasındaki ilişki.
 • Gestasyonel Diabetes Mellitus Hastalarında Serum Bakır Düzeyleri.
 • Radyoaktif iyot ablasyon tedavisi sonrası erken dönemde gebe kalan bir tiroid papiller Ca olgusu.
 • Polikistik over sendromu olgularında artmış viseral adipozite indeksi, inflamasyon, insülin direnci ve hiperandrojenite arasındaki ilişki.
 • Olgu Sunumu: Alagille Sendromu.
 • Obez, diyabetik ve sağlıklı bireylerin bağırsak mikrobiyotasının karşılaştırılması.
 • OGTT de bir ölçümü yüksek saptanan gebelerde gestasyonel diyabetli olan gebelerin glukoz metabolizması parametreleri ile obstetrik/fetal sonlanımlarının postpartum karşılaştırılması.
 • Uçucularda Beslenme ve Obezite.
 • Obezitenin Tıbbi Tedavisi.
 • Metabolik Sendrom Önemi.
 • İnsülin Eksprese Eden Pankreas Tümörü Mevcut İnsuline Bagımlı Diyabetik Olgu.
 • Cushing sendromu tanısında adrenal venöz örneklemenin yeri.
 • TSH sekrete eden hipofizer maroadenomlu gebe.
 • Genç Erkek Meme Büyümesine Yaklaşım.
 • Otoimmün Tiroidit ve Kronik Ürtiker: Tiroid Dokusundaki Inflamasyonun Derecesi Önemli mi?
 • Testosteron ve Human Koryonik Gonadotropin Tedavilerinin Gonadotropin Düzeyleri ve Testis Hacimlerine Etkileri.
 • Gebelik sırasında insülin ihtiyacı azalarak ortadan kalkan Tip1 diyabet hastası.
 • Diabetes Mellituslu Hastalarda Repaglinidin trombosit Agregasyonuna Etkisi.
 • Multipl Endokrin Neoplazi Tip 1: Akromegali Olarak Prezantasyon Gösteren Bir MEN 1 Olgusu Sunumu.

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler

 • Osteoporoz.
 • Osteoporoz yayını Mahmut Yazıcı,meslektaşları  Deniz Engin Gök, İsa Sevindir, Mustafa Kutlu ile Endokrinolojide Yönelişler Dergisinde 2006 yılında yayınlanmıştır.
 • Kemiğin Yapısı ve Kemik Döngüsünün Düzenlenmesi.
 • The effect of the renin–angiotensin system blockage on the plasma adiponectin levels and insulin sensitivity in patients with chronic kidney disease.

Call Now Button